EI Today:
shArvari samvatsara - uttarAyaNa - grIShma rutu
Jyeshta mAsa * krishNa paksha * pratipat tithi
jyEShTA nakshatra * shanivAra
sADhya yOga * bAlava karaNa
SAURA - vruShaBha mAsa : dina 24 * rOhiNi nakshatra : 4th pAda
GREGORIAN - June - 6